پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مریم عبدالکریم [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]
چکیده: در حفاری دریایی در اعماق زیاد، به دلیل کاهش دما و یا افزایش فشار امکان تشکیل هیدرات های گازی وجود دارد و سیالات حفاری به دلیل دارا بودن آب و همچنین در ارتباط بودن با منطقه هیدروکربنی، مقدمات تشکیل هیدرات های گازی و یا کریستال های یخ مانند در آن ها وجود دارد. با تشکیل هیدرات های گازی در داخل تاسیسات، خطوط لوله، فورانگیرها (عدم مشاهده فشار چاه به دلیل انسداد تجهیزات در زیر و یا داخل شیرهای فورانگیر که مانع باز و بسته شدن کامل این ابزار می گردد) و در اطراف رشته حفاری (جلوگیری از حرکت رشته حفاری به دلیل انسداد فضای بین رشته حفاری و دیواره چاه)، هر کدام مشکلات عدیده ای را در صنعت به بار می آورند. بنابراین لازم است تحقیقاتی در رابطه با جلوگیری از تشکیل هیدرات های گازی در سیستم حفاری و تولید انجام گیرد. در این تحقیق هدف بر این است که برای جلوگیری از تشکیل هیدرات گازی در تجهیزات و در داخل چاه از بازدارنده های مناسبی در سیال حفاری آب پایه استفاده شود. بنابراین در ابتدا آزمایشات تنها بر روی آب مقطر انجام گرفت که شرایط واقعی یک سیال حفاری را دارا نمی باشد. در این تحقیق سپس به جای آب مقطر، از سیال ترکیب آب و بنتونیت در غلظت های مختلف استفاده گردید و هدف این است که چگونگی تاثیر ترمودینامیکی بنتونیت در غلظت های مختلف بر روی نمودار تعادلی هیدرات گازی بررسی شود. میزان این تاثیر هنوز به صورت کامل شناخته شده نیست. این هدف، با انجام آزمایش بر روی سیالات حفاری و اضافه نمودن بازدارنده ها در این سیالات و ثبت شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گازی بدست خواهد آمد. به منظور نتیجه بخش بودن دستاوردهای این تحقیق، آزمایش های متعدد با بازدارنده های متفاوت در غلظت های مختلف و همچنین تحت شرایط متفاوت عملیاتی (تغییر فشار) انجام گرفت. همچنین مقایسه ایی بین بازدارنده های مختلف و اثربخشی آن ها انجام شد. در ابتدا سه بازدارنده متفاوت، سدیم کلرید، کلسیم کلرید و مونواتیلن-گلیکول در آب مقطر مورد آزمایش قرار گرفتند. در نتیجه مونواتیلن گلیکول بازدارنده برتر از نظر بازدارندگی از تشکیل هیدرات گازی در آب مقطر شناخته شد. برای مشاهده تاثیر بنتونیت در بازدارندگی مونواتیلن گلیکول، محلول آب بنتونیت در دو غلظت متفاوت بنتونیت به عنوان سیال پایه تشکیل هیدرات گازی مورد آزمایش قرار داده شد، در نهایت مشاهده شد که وجود بنتونیت تغییری در شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گازی و همچنین بازدارندگی مونواتیلن گلیکول ایجاد نکرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیدرات های گازی #بازدارنده های مناسب #تاثیر ترمودینامیکی بنتونیت #نمودار تعادلی هیدرات گازی #شرایط ترمودینامیکی هیدرات گازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)