پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
میثم آخیش جان [پدیدآور اصلی]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: نظریه تابعی چگالی یکی از روشهای مطالعه دستگاه های بس ذره ای می باشد. مهمترین تقریبهایی که در نظریه تابعی چگالی مورد استفاده قرار می گیرند، تقریب چگالی موضعی(LDA) و تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) می باشند. این تقریب ها درگستره وسیعی از مسائل جواب های قابل قبولی ارائه داده اند. در فصل اول این پایان نامه ابتدا به معرفی ترکیبات نیمرسانای گروه II-VI و همچنین به نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده بر پایه این ترکیبات پرداخته شده است. درفصل دوم نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی Wien2k معرفی شده اند. در فصل سوم با استفاده از تقریب های فوق به مطالعه ساختاری و الکترونی زینک تلوراید (ZnTe) خالص پرداخته شده است. در فصل چهارم با استفاده از تقریب GGA، خواص ساختاری، الکترونی و خواص مغناطیسی نمونه های آلاییده با منگنز، کروم و آهن (25/6، 5/12 و 25 درصد) را بررسی کرده ایم. محاسبات نشان داد که فاز پایدار در آلایش 25/6 درصد منگنز و آلایش های 25/6 و 5/12 درصد آهن و هر سه آلایش کروم فرومغناطیس می باشد و در سایر آلایش ها فاز مغناطیسی حالت پایه آنتی فرو می باشد. همچنین از مقایسه نتایج چگالی حالت ها دریافتیم که سهم عمده در رسانش ناشی از اوربیتال های 3d اتم ناخالصی و هیبرید شدن آن با اوربیتال p5 اتم Te می باشد. فاز فرو مغناطیس ترکیبات آلاییده با آهن و کروم، خصلت نیمه فلزی دارند در حالیکه فازهای فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس در آلایش منگنز رفتار نیمه رسانایی دارند. سایر ترکیبات رفتار فلزی از خود نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیمه رسانای مغناطیسی رقیق شده #نظریه تابعی چگالی #تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) #چگالی حالت ها #رفتار نیمه فلزی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)