پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1402
پدیدآورندگان:
سمانه ساقی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، سهراب عفتی [استاد راهنما]، مهدی رنجبر [استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی این رساله معرفی روش سیمپلکس فازی مردد برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی ‏‎مردد ‏است‏. برای این منظور ابتدا حالت‌های مختلف مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی مردد را معرفی می‌کنیم: حالت اول‏: مسائل برنامه‌ریزی خطی که تنها ضرایب تابع هدف ‏اعداد فازی مردد هستند‏، حالت دوم‏: مسائل برنامه‌ریزی خطی که متغیرهای تصمیم و مقادیر سمت راست همزمان اعداد فازی مردد ‎‏هستند. حالت سوم‏: مسائل برنامه‌ریزی خطی که تمام ضرایب و متغیرها اعداد فازی مردد هستند. سپس روش‏‌ سیمپلکس فازی مردد ‏را‎‎‎‎‎‎ برای هر کدام از حالت‌ها بیان کرده و قضایای بهینگی را بیان و اثبات نموده و ‎سپس‎ به ارائه الگوریتم سیمپلکس اولیه فازی مردد می‌پردازیم. در انتها برای هر حالت مثال‌های کاربردی ارائه و حل می‌کنیم. روش سیمپلکس فازی مردد ‏ارائه شده در این رساله باعث می‌شود تا انتهای مراحل حل‏، مسئله در حالت فازی مردد باقی بماند و همچنین جواب‌های بهینه بدست آمده در فضای فازی مردد باشند. ‎ کلمات کلیدی:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#‏مجموعه‌های فازی‏ #مجموعه‌های فازی مردد‏ #‏توابع رتبه‌بندی‏‏ #الگوریتم سیمپلکس‏ فازی مردد‏.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)