پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فاطمه زنگانه [پدیدآور اصلی]، علیرضا خدّامی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش قیمت گذاری بیمه نامه ها با توجه به موضوع تبعیض قیمت مورد توجه قرار می گیرد .تبعیض قیمت ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد؛ تعاریف ریاضی پیچیده ای برای تبعیض مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد ولی در اینجا یک فرمول ساده برای قیمت گذاری بدون تبعیض معرفی می گردد که از هر دو تبعیض مستقیم و غیر مستقیم اجتناب می کند . این فرمول در هر مدل آماری کارآمد است . کاربرد آن در یک نمونه بیمه سلامت، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی تعمیم یافته پیشرفته و یک مدل شبکه عصبی نشان داده شده است . یک نتیجه گیری مهم این است که قیمت گذاری بدون تبعیض به طور کلی مستلزم مجموعه ای از ویژگی های تبعیض آمیز بیمه گذاران است که بیان کننده ی چالش های بالقوه در رابطه با نگرانی های حفظ حریم خصوصی بیمه گذار هستند. همچنین در این پژوهش جهت اعتبار سنجی تحقیق داده های بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه دی استفاده شده و با استفاده از رگرسیون خطی تعمیم یافته رابطه قیمت گذاری بدون تبعیض بیمه نامه برآورد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبعیض قیمت #تبعیض مستقیم #تبعیض غیر مستقیم #بیمه تکمیل درمان #قیمت گذاری بیمه نامه ها #مشخصات بیمه شدگان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)