پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
ﻧﻮرا ﺣﺒﯿﺒﯽ [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]
چکیده: در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﻬﻤﻮی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ روش اﻟﻤﺎن ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮم ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ و ﻗﺮار دادن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻓﺮم ﮔﺴﺴﺘﻪ روش ﺗﻔﺎﺿﻼت ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ. ﺗﻤﺎم روشﻫﺎی اراﻳﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ: اراﺋﻪ ﯾﮏ روش دو‐ﺷﺒﮑﻪای ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ روش ﭼﻨﺪ‐ﺷﺒﮑﻪای ﭼﺮﺧﻪ‐ V و W روی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺮﻣﺎ دو‐ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ‐ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل روش ﭼﻨﺪ‐ﺷﺒﮑﻪای FAS روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﻮﭘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻋﻤﺎل آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺗﻤﺎم روشﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽ #روش اﻟﻤﺎن ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ #روش ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻣﻮﺟﯽ #روش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)