پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
انسیه نبی زاده [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت مدل هستون و برخی از مدلهای وابسته به زمان مانند میخایلوف نوگل، الیس، و بنهامو گوبت میری پرداخته شده است. سپس به بررسی عددی این مدلها روی شاخص کل بازار بورس تهران طی سه دوره یکساله پرداخته شده و در نهایت قیمت گذاری اختیار معامله در سه دوره مختلف یکساله 1396 و 1397 و 1398 تحت مدل BGM صورت گرفته که با تخمین پارامترها و مقایسه مدلهای وابسته به زمان میخایلوف نوگل و بنهامو گوبت میری با مدل بلک شولز این نتیجه حاصل شده است که مدل های وابسته به زمان برای اختیارهای با سررسید کوتاه مدت به بازار واقعی نزدیکتر می باشند که این برازش مناسب و سازگار شدن مدل با بازار بخاطر وابسته کردن پارامترها به زمان در این مدل ها می باشد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌های تلاطم تصادفی #مدل هستون #مدل های وابسته به زمان #تبدیل فوریه سریع
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)