پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
غزاله تقی زاده [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، فرخ لقا معظمی [استاد راهنما]
چکیده: هدف ما در این پایان نامه بررسی برخی امضاهای رقمی است. امضاهای رقمی یکی از اولیه های رمزنگاری هستند که سبب احراز اصالت شخص فرستنده ی پیام، برای شخص گیرنده می شوند. امضاهای گروهی، امضاهایی هستند که به یک شخص از اعضای گروه اجازه می دهد که پیامی را از طرف کل گروه امضا کند. اعضای گروه توسط یک رئیس/مدیر گروه مدیریت می شوند. امضاهای حلقوی، امضاهایی هستند که اعضای حلقه، به جز امضاکننده، از عضویت خود در حلقه آگاهی ندارند. شخص امضاکننده، با استفاده از کلید عمومی اعضا، پیام خود را امضا می کند، به گونه ای که هویت او برای شخص گیرنده، گمنام باقی بماند، ام گیرنده مطمئن می شود که او یکی از اعضای حلقه است. با توجه به ظهور کامپیوترهای کوانتومی، سامانه های رمزنگاری موجود در معرض تهدید قرار گرفتند، از این رو عزم جوامع بین المللی رمزنگاری، برای دست یابی به سامانه های مقاوم در برابر حملات کوانتومی، به کار گرفته شد. رمزنگاری مشبکه مبنا، نوعی رمزنگاری مقاوم در برابر حملات کوانتومی(پساکوانتومی) است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در بخشی از این پایان نامه به بررسی یک امضای گروهی مشبکه مبنا پرداخته ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رمزنگاری کلید عمومی #امضای گروهی #گمنامی #ردیابی #امضای حلقوی #جعل #پاسخگوی تصادفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)