پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مینا سیاه منصور [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: مهمترین هدف از یادگیری یک زبان خارجی این است که بتوانیم به آن زبان ارتباط برقرار کنیم. در نتیجه، تمایل دانش‌آموزان به برقراری ارتباط چه به‌عنوان یک ویژگی پایدار و چه به ‌عنوان یک ویژگی موقعیتی، برای دهه‌ها کانون توجه مطالعه بوده است. در این راستا، تأثیر و ارتباط عوامل مختلف متاثر در یادگیری با تمایل زبان آموزان به برقراری ارتباط مورد توجه پژوهش قرار گرفته است. با این حال، هیچ مطالعه ای تاکنون به دنبال اثبات تأثیر استفاده از زبان مادری بر تمایل دانش آموزان به برقراری ارتباط نبوده است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استفاده از زبان مادری بر تمایل زبان آموزان زبان انگلیسی به برقراری ارتباط انجام شد. برای این منظور یک تحقیق تجربی واقعی توسط محقق انجام شد. بدین منظور 68 دانش آموز، 49 دختر و 19 پسر در رده سنی 18 تا 26 سال که زبان آموز زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی در دو مؤسسه در شهر تهران بودند به صورت تصادفی انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامهal.(2001) McIntyre et برای سنجش تمایل فراگیران به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی اجرا شد. تعداد جلسات، کتاب درسی (تاپ ناچ1 َ)، مواد، وسایل کمک سمعی، بصری و فعالیت ها دقیقا برای هر دو گروه یکسان بود. با این حال، در گروه آزمایش محقق برای دادن دستور العمل ها ، آموزش کلمات انتزاعی، و برای توضیح قواعد دستوری، از زبان مادری زبان آموزان استفاده کرد.. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، تفاوت معناداری بین مقادیر پس آزمون و پیش آزمون در گروه آزمایش مشاهده شد. همچنین تجزیه و تحلیل، تفاوت معنی داری بین مقادیر پس آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل نشان داد. به طور خلاصه، یافته ها به وضوح نشان می دهد که استفاده از زبان مادری تأثیر مثبت معناداری بر تمایل فراگیران به برقراری ارتباط دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: تمایل به برقراری ارتباط #زبان مادری #زبان ارتباطی تدریس #گروه تجربی #انگلیسی به عنوان زبان دوم یا خارجی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)