پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فرشته محیط [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: این روزها برقراری ارتباط به عنوان یک مهارت اساسی در یادگیری و اموزش زبان به شمار می رود. در نتیجه زبان اموزان تمایل دارند که ارتباط برقرار کنند و به تدریج این مهارت را بهبود بخشند ، بنابراین یادگیری اینکه چطورفرد دانش محدود خود از زبان را به درستی استفاده کند و چگونه یک پیام را به طورموثر انتقال دهد و از چه طریق مفاهیم را با بهترین کانال ارتباطی به اشتراک بگذارد دغدغه های مهمی اند . اگاهی از عناصر برقراری ارتباط و تحقیق و اموزش تکنیک ها و استراتژی هایی که بر روی کیفیت برقراری ارتباط تاثیر گذارند می توانند به زبان اموزان کمک کنند که یک دیدگاه روشن تر و شناخت قوی تری از مهارت برقراری ارتباط داشته باشند تا نقص های موجود حین ارتباط را جبران کنند. علی رغم این حقیقت که تعدادی از زبان اموزان در سطح پیشرفته زمان زیادی را به یادگیری زبان اختصاص می دهند و دانش زبانی مورد نیاز را دارند اما با اختلال در برقراری ارتباط روبه رو می شوند. هدف این مطالعه کشف استراتژی های برقراری ارتباط که توسط زبان اموزان در سطح پیشرفته استفاده می شود است تا سدهای موجود را بشکنند و مفهوم مورد نظر را به طور موثر انتقال دهند. استراتژی ها از مصاحبه با ۱۷ شرکت کننده تحت عنوان کاربردی ترین و کارامد ترین استراتژی های برقراری ارتباط که توانایی ایجاد ارتباط را بهبود بخشیده اند استخراج شدند. مصاحبه شوندگان در ابتدا از طریق نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. در پایان مصاحبه ی مصاحبه شوندگان رونویسی و در نرم افزار MAXQDA بر اساس انالیز داده ها و در نظریه زمینه ای تحلیل شد. یافته ها شامل چهار طبقه بندی اصلی ( استراتژی های صریح ،استراتژی های دوطرفه ، استراتژی های غیر مستقیم و استراتژی های حذف) بودند. همچنین ثابت شده است که همه ی این چهار طبقه بندی شامل استراتژی ها و تکنیک های متنوعی اند که استفاده از ان ها به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. در نتیجه داده های حاصل از این مطالعه کاربردهای بسیاری برای زبان اموزان و معلمان زبان انگلیسی ، اموزش زبان اگلیسی به ویژه در زمینه برنامه درسی ، طراحی برنامه و توسعه مواد دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استراتژی های برقراری ارتباط #داده حاصل از مصاحبه #زبان اموزان سطح پیشرفته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)