پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
نرگس نظری [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]
چکیده: تعادل کل انرژی از جهت مصرف و تولید انرژی تجدیدپذیر در ساختمان خالص انرژی صفر، یکی از پارامترهای اصلی طراحی در این ساختمان ها است.کاهش انرژی مصرفی،نیاز به تولید انرژی کمتری را نیز در بر خواهد داشت.ساختمان اداره گاز منطقه ای شهر مشهد با عنوان ساختمان خالص انرژی صفر با شرایط اقلیمی و پتانسیلی محیط، قابلیت تبدیل به الگویی برای طراحی ساختمان های اداری کم مصرف از لحاظ انرژی را دارد. تحقیق حاضر با توجه به موضوع مورد پژوهش بر اساس مطالعات میدانی و جمع آوری داده های هواشناسی منطقه ای، اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی های بالقوه موجود در شهر مشهد در قالب تفکیک معیارها، الگوها، شناخت عوامل موجود و رابطه میان متغییرها دسته بندی شده است و در نرم افزار Excel ثبت تا برای مراحل آتی مورد بررسی قرار بگیرند. سپس برمبنای روش تجربی و آزمایشگاهی، با توجه به داده های جمع آوری شده اقدام به بررسی نحوه تبادل و اتلاف انرژی در دو سطح بیرونی و درونی جداره های موثر، تعادل انرژی مصرفی و تولیدی، انرژی خورشیدی مستقیم (غیر فعال)،جهت گیری بهینه ساختمان، و همه عوامل موثر در کاهش انرژی در شرایط مشابه محیطی و اقلیمی شهر مشهد و با استفاده از نرم افزارهای انرژی ( Autodesk (DesignBuilder Energy Plusمحیط شبیه سازی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.در مرحله طراحی نیز در راستای رعایت اصول معماری پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی برای دستیابی ساختمانی با خصوصیات خالص انرژی صفر و با پیروی از نتایج پژوهشی کسب شده شروع به طراحی می کنیم، برای حصول اطمینان از طراحی،ساختمان طراحی شده نیز در نرم افزار های فوق مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در نتایج شبیه سازی شده، کاهش عمده ی با راهکارهای نگهداشت انرژی انجام و تعادل مصرف و تولید انرژی در پایان کسب شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خالص صفر انرژی #اداره گاز مشهد #انرژی تجدید پذیر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)