پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علی پارسنگ فاراب [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند ساختار بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم به حوزه خرد، همانند اندازه بنگاه، هزینه های تبلیغات و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل موثر بر صادرات در سطح بنگاه های بورسی منتخب صنایع غذایی و دارویی که شامل 31 بنگاه و 11 کد 4 رقمی ISIC می باشد، در دوره زمانی 1380 تا 1389 مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت نرخ تورم و ارز بر صادرات و تاثیر منفی تولید ناخالص داخلی بر صادرات و تاثیر مثبت ساختار بازاری و هزینه تبلیغات شرکت ها بر صادرات بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#صادرات #ساختار بازار #هزینه تبلیغات #نرخ ارز #بورس تهران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)