پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مسعود شریعتی [پدیدآور اصلی]، عاطفه مزینانی[استاد راهنما]
چکیده: هدف اصلی این پژوهش «بررسی تغییرات تولید بخش‌‌‌‌‌‌های کشاورزی در اثر تغییر اقلیم» می‌‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمی و از نظر داده‌‌ها توصیفی می باشد. روش تحقیق همزمان به صورت کتابخانه‌ای انجام شد. مدل مفهومی ‌مورد استفاده در این مطالعه شامل مدل مثلث ریسک می‌‌باشد که شدت و فراوانی خطر، قرار گرفتن در معرض خطر و آسیب‌‌پذیری را مشخص می‌‌کند و هر یک از این متغیر‌‌ها یکی از اضلاع مثلث می‌‌باشند. در این مطالعه از رگرسیون پنل دیتا برای استان خراسان رضوی و سال‌‌‌‌‌‌های 2015 تا 2021 استفاده می‌‌شود. همچنین از مدل رگرسیون چند متغیری تکه وار (قطعه ای) با رویکرد مدل مثلث ریسک استفاده می‌‌شود. نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلیم در مناطق اراضی خراسان رضوی در دوره 2015-2021تولید کشاورزی کاهش می یابد. با توجه به روابط متقابل بخش های اقتصادی با بخش کشاورزی این اثر به صورت کاهش تولید برآورد شده است. همچنین اثر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی خطر با سطح معنی داری 0.14، در قرار گرفتن در معرض خطر 0.21 و در آسیب پذیری 0.04، برآورد شده است که قابل توجه می‌‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اقلیم #تغییرات اقلیم #تولید #مثلث ریسک #تغییرات تولید.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)