پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سروش افشاری [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ظرفیت پایداری و فشارهای نهادی بر عملکرد پایدار شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین پایدار در شرکت ایران خودرو است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی، و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. در ادامه برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌های فشارهای نهادی، ظرفیت پایداری، اقدامات زنجیره تأمین پایدار و عملکرد پایدار شرکت برگرفته شده از پژوهش دای و همکاران(2021) و براساس مقیاس پنج‌رتبه‌ای لیکرت استفاده گردید. در ادامه برای آزمون نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد و با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده‌ها، جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از نرم‌افزار پی‌ال‌اس و روش معادلات ساختاری استفاده گردید. و نتایج نشان داد که: فشارهای نهادی و ظرفیت پایداری بر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارند. اقدامات مدیریت زنجیره تأمین پایدار، فشارهای نهادی و ظرفیت پایداری بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند. فشارهای نهادی و ظرفیت پایداری نیز با نقش میانجی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند.مورد مطالعه ما شرکت ایران خودرو با 4000 هزار پرسنل میباشد و در مجموع 440 پرسشنامه 351 پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری #فشارهای نهادی #عملکرد پایدار شرکت #مدیریت زنجیره تأمین پایدار  
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)