پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید علی شیرازی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در دنیای پر از رقابت کسب و کار، اهمیت توانمندسازی کارکنان یک سازمان بر کسی پوشیده نیست. کارکنان توانمند می توانند با به کارگیری مهارت های خود از جمله خلاقیت، به رفع چالش های پیش روی سازمان بپردازند. امروزه مدیران از راه های مختلفی همچون آموزش، مشاوره، مرشدگری و نیز مربی گری به عنوان رویکردی به نسبت نوین، سعی در ایجاد توانمندی در کارکنان خود دارند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مربی گری بر توانمندسازی کارکنان بر اساس متغیر میانجی خلاقیت کارکنان خواهد پرداخت. در این پژوهش با توزیع پرسش نامه های استاندارد مربی گری مک لین و همکاران، توانمندسازی کارکنان اسپریتزر و میشرا و خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز در میان 130 نفر از کارکنان گروه شرکت های لوازم خانگی یاس واقع در شهر مشهد و جمع آوری داده های به دست آمده این نتیجه حاصل شد که مربی گری بر توانمندسازی کارکنان و نیز بر خلاقیت کارکنان تاثیر معنادار و مثبتی داشته است. همچنین خلاقیت کارکنان نیز بر توانمندسازی آنها به صورت معنادار و مثبت موثر واقع شده است. در نهایت با تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Smart PLS مشخص شد که مربی گری بر اساس متغیر میانجی خلاقیت کارکنان می تواند بر توانمندسازی کارکنان تاثیری معنادار و مثبت داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مربی گری #خلاقیت کارکنان #توانمندسازی کارکنان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)