پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
حمیده محرمی [پدیدآور اصلی]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده تحقیق حاضر به مدلسازی مصرف گازطبیعی و پیش بینی آن در بخش خانگی استان گلستان می پردازد. جامعه آماری مورد بررسی شامل مشترکان شهری 14 شهرستان استان دربخش خانگی در سه واحد شهر، خانوار شهری و شهروند است و دوره پژوهش سال های1400-1393 (96 ماه) را شامل می شود. در مدلسازی و پیش بینی از مدل رگرسیون داده های ترکیبی و نرم افزار R استفاده شده است. طبق نتایج حاصله متغیرهای آب و هوا، درآمد و مصرف دوره قبل بر مدل مصرف شهری تاثیرگذاری بیشتری داشته اند. همچنین در مدل مصرف خانوار متغیرهای آب و هوا، تعداد روزهای تعطیل، مصرف دوره قبل و بعد خانوار تاثیر گذاری بیشتری دارند. در مدل مصرف شهروند نیز متغیرهای آب و هوا، تعداد روزهای تعطیل، مصرف دوره قبل و شاخص دسترسی به گاز تاثیرگذاری بیشتری دارند. همچنین پیش بینی های سه مدل مورد بررسی بصورت پیش بینی 24 دوره آتی در مدل های مصرف شهری و شهروند، 1 دوره آتی برای مدل مصرف خانوار شهری می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مصارف خانگی گاز طبیعی #پیش بینی #رگرسیون داده های ترکیبی #گازطبیعی #استان گلستان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)