پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فریبااقلیما [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده : در این پژوهش رابطه توان پذیرش ریسک با گرایشات رفتاری سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها به روش میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین توان پذیرش ریسک سرمایه گذاران و برخی گرایشات رفتاری شامل فرا اعتمادی ، حداکثر سازی و پشیمان گریزی می باشد. همچنین عامل سن در گرایش حداکثر سازی و عامل میزان تحصیلات در گرایش به فرا اعتمادی ، پشیمان گریزی و اعتماد به دیگران موثر شناخته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: شاخص مالی رفتاری #نظریه چشم انداز #ریسک پذیری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)