پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فرزانه گلزار [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: در عصر حاضر در نظام های اقتصادی نقش نظام های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن مؤسسات مالی و اعتباری که در راس آن‌ها بانک‌ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روزافزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریع تر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق ترند که در عملکرد، کارایی مناسب تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک‌ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به‌عنوان نوعی از مؤسسات عالی می‌تواند، در بهبود جایگاه رقابتی آن‌ها کمک کننده باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل عملکرد 19 شعبه بانک α (به علت محرمانه بودن آمار و ارقام و داده‌های بانکی، بانک مورد نظر را α در نظر می‌گیریم ) استان خراسان رضوی دربه‌کارگیری بانکداری الکترونیکی است در این راستا دو روش تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه‌های اصلی معرفی شده است و کارایی شعب بانک با استفاده از مدل پوششی BCC خروجی محور با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل CCR پوششی خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید و با استفاده از روش اندرسون-پترسون رتبه‌بندی شعب صورت پذیرفت. نهاده های این تحقیق شامل تعداد کارکنان، ساعات آموزش، تعداد دستگاه های خودپرداز و تعداد دستگاه های POS و از طرفی ستانده ها شامل مبلغ کل تراکنش دستگاه ATM، تعداد کل تراکنش دستگاه ATM، تعداد تراکنش موفق دستگاه ATM، تعداد تراکنش ناموفق دستگاه ATM، تعداد تراکنش نقدی دستگاه ATM، تعداد تراکنش غیر نقدی دستگاه ATM، تعداد تراکنش موفق دستگاه پوز، تعداد تراکنش نقدی دستگاه پوز، تعداد تراکنش غیر نقدی دستگاه پوز می‌باشد. بررسی کارایی های محاسبه شده حاکی از آن است که با توجه به تعداد زیاد داده ها بیشتر شعب حالت کارا را به خود اختصاص دادند درنتیجه برای بررسی دقیق تر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی تعداد داده ها را کاهش دادیم درنتیجه با یک ورودی و دو خروجی کارایی شعب را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در دو حالت BCC و CCR پوششی خروجی محور محاسبه کردیم نتایج نشان می‌دهد که در حالت CCR شعب طبرسی و بیت المقدس به ترتیب با امتیاز کارایی0.83 و 0.96 رتبه اول و دوم و در حالت BCC شعبه طبرسی با امتیاز کارایی 0.762 رتبه اول و شعب بیت المقدس با امتیاز کارایی 0.93، رتبه دوم را در ارائه خدمات الکترونیکی به خود اختصاص داده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل مؤلفه‌های اصلی #تحلیل پوششی داده ها #بانکداری الکترونیکی #ارزیابی عملکرد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)