پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
شیما شجاع [پدیدآور اصلی]، محمدرضا آرمان مهر[استاد راهنما]، حسین رضائی [استاد مشاور]
چکیده: کرمانشاه با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر در حال حاضر نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلانشهرهای ایران می‌باشد. با توجه به رشد جمعیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، میزان تقاضای آب در حال افزایش می‌باشد، طوری که سالانه کمبود آب ملموس تر است. در این پژوهش سیستم آب شهری کرمانشاه در دوره زمانی 1395- 1375 با استفاده از روش تلفیقی پویایی سیستم‌ها و اقتصادسنجی بررسی شده و تا سال 1407 شبیه‌سازی گردیده است؛ همچنین ارتباط بین اجزای سیستم مورد تحلیل قرارگرفته است. از جمله مؤلفه‌های مؤثر بر سیستم آب شهری کرمانشاه عبارتند از: منابع عرضه آب (سطحی و زیرزمینی)؛ عوامل مؤثر بر تقاضا (افزایش جمعیت، توسعه صنعت، مصرف خانگی و...). فرضیاتی که در این پژوهش تحقیق و اثبات شده اند عبارتند از: 1. با افزایش قیمت آب، میزان کمبود آب شهر کرمانشاه در طی زمان کاهش می یابد.2. با افزایش جمعیت شهر کرمانشاه، تقاضای آب شهری آن در گذر زمان با رشد نمایی افزایش می‌یابد. 3. با افزایش مبلغ یارانه ها، تقاضای آب شهر کرمانشاه در طی زمان با رشد نمایی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، در سناریوی مرتبط با سمت تقاضا، روشن شد که با سرمایه گذاری جهت نصب لوازم کاهنده مصرف می‌توان میزان کمبود آب را کاهش داد. سناریوی مربوط به سمت عرضه، بیانگر این است که سرمایه‌گذاری جهت اصلاح شبکه برای کاهش میزان نشت، موجب کاهش در میزان کمبود آب در سطح شهر خواهد بود. بطورکلی مدل شبیه‌سازی شده را می‌توان به عنوان ابزاری مناسب در اختیار سیاست‌گذاران جهت اجرای تدابیر اقتصادی و مدیریتی قرار داد. همچنین سازوکار بکار رفته در آن قابل کاربرد در سایر مناطقی است که با کمبود آب مواجه هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب شهری #کرمانشاه #پویایی سیستمها #اقتصادسنجی #تقاضا و عرضه آب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)