پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمدمهدی سروش [پدیدآور اصلی]، رمضان واقعی[استاد راهنما]، کیوان باقری [استاد مشاور]
چکیده: گسترش فزاینده و رو به رشد شهرها و در نتیجه افزایش بی‌رویه جمعیت شهری در کشورهای مختلف دنیا، مخصوصاً در سال‌های اخیر موجب افزایش بیش از حد مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع مواد زائد جامد در مناطق شهری شده است. مکان‌یابی مناسب برای دفن زباله یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریتی مواد زائد جامد شهری می‌باشد. عدم توجه به مکان‌یابی مناسب، اثرات نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و معرفی مکان‌های مناسب برای دفن مواد زائد جامد شهری، شهر کرمانشاه می‌باشد. برای انجام این پژوهش از 25 لایه اطلاعاتی از مجموع معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی استفاده شده و با بهره-گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل شبکه ای (ANP)، مجموع ساده وزنی (SAW)، اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محل مناسب برای دفن بهداشتی پسماند در محدوده مطالعاتی تعیین شده است. درنتیجه با استفاده از فرآیند AHP، ANP، SAW، TOPSIS ماتریس مقایسه زوجی معیارها تشکیل و وزن‌های نهایی هریک از لایه‌های اطلاعاتی با استفاده از نرم افزارهای مانند: Expert Choice11، Super Decisions و Excel محاسبه شده و در محیط GIS، مدلسازی انجام پذیرفت. با روی هم گذاری لایه‌ها با در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نیاز برای دفن در طول 22 سال آینده، و محدوده در جنوب و جنوب غرب منطقه مورد مطالعه مکان‌یابی و مناسب تشخیص داده شد. نتایج نهایی مدل‌ها به پنج پهنه بسیار مساعد، مساعد، نسبتاً مساعد، نامساعد و بسیار نامساعد به عنوان محل دفن زباله تقسیم بندی شد که مناطق بسیار مساعد در AHP برابر 6/4%، ANP برابر 4/5 %، SAW برابر 3/5 % و TOPSIS برابر 3/2 % به دست آمد و بهترین مناطق در منطقه غرب و جنوب غرب منطقه مورد مطالعه برای دفن پسماندهای شهر کرمانشاه انتخاب شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پسماندهای جامد شهری #مکان یابی #AHP #ANP #SAW #TOPSIS #کرمانشاه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)