پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
شهرام محمدی [پدیدآور اصلی]، رحیمه مهدی زاده[استاد راهنما]، علی رضا خوشدل [استاد مشاور]
چکیده: هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون رشد، کورتیزول، تستوسترون و IGF-1 در مردان جوان است. 30 مرد جوان سالم با دامنه سنی 24-19 سال که داوطلب شرکت در مطالعه شدند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طورتصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (با شدت 20 درصد1RM، 1ست 30تکرار و 2 ست 15 تکرار)، تمرین مقاومتی شدید بدون BFR (سه ست 10 تکرار با شدت 80 درصد 1RM) و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه تمرینی هفته ای سه روز تمرینات اسکوات و اکستنشن زانو را بمدت سه هفته انجام دادند. سطح سرمی کورتیزول، تستوسترون، GH و IGF-1 قبل و بعد از تمرین صبح و در حالت ناشتا اندازه گیری شد. برای مقایسه تفاوت میانگین متغیرها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد. سطح معنی داری آماری 05/0 p<تعیین شد. تحلیل داده ها نشان داد بعد از سه هفته تمرین، بین سطوح سرمی GH، IGF-1 و کورتیزول گروه تمرین BFR با گروه تمرین مقاومتی بدون BFR و گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0p<). این در حالیست که، بین سطح سرمی تستوسترون سه گروه در پایان مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که تمرین مقاومتی کم شدت BFR کوتاه مدت می تواند باعث تغییر بیشتر هورمون های آنابولیک-کاتابولیک در مقایسه با تمرین مقاومتی بدون BFR در مردان جوان شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محدودیت جریان خون #هورمون رشد #فاکتور رشد شبه انسولینی #کورتیزول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)