پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
زینب پور قاسمی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده معلمان، مسئولیت اصلی تربیت دانش آموزان را بر عهده داشته و جایگاه والایی در فرایند متحول کردن نظام آموزشی دارند و سلامت روانی آنها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گرانباری نقش بر سلامت روان معلمان تربیت‌بدنی با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی ادراک شده بود. روش تحقیق حاضر باتوجه‌به هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهش های توصیفی و طرح های همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی بودند. روش نمونه گیری دردسترس و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار جی پاور 216 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش در این مطالعه شامل؛ پرسش‌نامه اطلاعات فردی، پرسش‌نامه سلامت لوتکه (2022)، پرسش‌نامه اضافه باری نقش بچارچ و همکاران (1990) و پرسش‌نامه حمایت اجتماعی ادراک شده گری و همکاران (2020) بودند. داده‌های خام جمع‌آوری‌شده با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی. ال. اس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که گرانباری نقش بر سلامت روان معلمان تربیت‌بدنی تأثیر منفی و معناداری می‌گذارد. همچنین نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی نقش تعدیلگر در رابطه بین گرانباری نقش با سلامت روان معلمان تربیت‌بدنی ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت که گرانباری نقش موجب کاهش سلامت روان معلمان تربیت‌بدنی می‌شود و اثر منفی بر آن دارد و بایستی از گرانباری نقش معلمان تربیت‌بدنی در آموزش‌وپرورش کاسته شود و پیشنهاد می‌شود که زمان کافی برای اتمام کارها و نقش‌های دبیران تربیت‌بدنی به آنها داده شود تا از فشار کاری و گرانباری نقش معلمان تربیت بدنی کاسته شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: اضافه باری نقش #سلامت روان #حمایت خانواده #ارتباطات اجتماعی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)