پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فرزانه رضایی [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی خیرخواهانه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای است. روش این تحقیق کاربردی از نوع کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته افراد مطلع و منابع مکتوب (یا الکترونیک) بود. دسته اول مشتمل بر مدیران اجرایی یا بازاریابی باشگاه های ورزشی حرفه ای، مدیران مؤسسات خیریه که با سازمان های ورزشی همکاری دوجانبه داشته اند، صاحب نظران حوزه بازاریابی و پژوهشگرانی بود که در زمینه مسئولیت اجتماعی مؤسسات ورزشی کار کرده بودند. دسته دوم نیز شامل مقالات، اسناد و منابع و گزارش های علمی مرتبط با موضوع پژوهش بود.به‌منظور شناسایی عوامل، از مطالعه 34مقاله مرتبط با موضوع و مصاحبه با 17 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. برای اطمینان از اعتمادپذیری، انتقال پذیری و تأییدپذیری در این پژوهش سعی شد تا تمام مراحل و گام های ضروری برای انجام یک پژوهش کیفی از طریق استراتژی تحلیل محتوا مورد توجه قرار گرفته و رعایت شوند. همچنین برای کسب اعتمادپذیری تلاش شد تا از روش خودبازبینی پژوهشگر استفاده شود و قابلیت ثبات پژوهش نیز با به کارگیری روش هولستی مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار استفاده شد. از تحلیل محتوای مصاحبه ها و پیشینه 177 کد استخراج شد که پس ادغام و حذف برخی کد ها 8 مقوله و 64 کد ارائه شدند. مقوله های اثربخشی بازاریابی خیرخواهانه باشگاه های ورزشی حرفه ای عبارتند از عوامل مربوط به باشگاه، عوامل مربوط به پویش تبلیغات، ویژگی های مربوط به مصرف کننده، وضعیت اجتماعی جامعه هدف، ویژگی های مربوط به محصول، عوامل مربوط به کار خیر، همنوایی مصرف کننده، عوامل مربوط به اجرا می باشد. مدیران باشگاه های حرفه ای ورزشی می توانند از یافته های مطالعه حاضر برای موفقیت در اثربخشی بازاریابی خیرخواهانه در باشگاه های ورزشی حرفه ای خود استفاده کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازاریابی خیرخواهانه #اثربخشی #باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای #تحلیل محتوای کیفی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)