پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
زهرا روحانی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، ژاله معماری [استاد مشاور]
چکیده: بازاریابی اجتماعی بر استفاده از مفاهیم بازاریابی تجاری و کاربرد آن‌ها برای اهداف اجتماعی و تغییر رفتار داوطلبانه افراد به‌صورت غیرانتفاعی تأکید می‌کند. هدف پژوهش حاضر، کارایی بازاریابی اجتماعی در تغییر فعالیت بدنی سالمندان بود که به روش مرور نظامند انجام شد و در ادامه، ارائه مدل بازاریابی اجتماعی برای ارتقای فعالیت بدنی در سالمندان بود. بدین منظور، در بخش نخست پژوهش، مقالات و منابع مرتبط با مداخلات بازاریابی اجتماعی در جهت ارتقای فعالیت بدنی سالمندان طی سال‌های 2019-2000 مدنظر قرار گرفتند. پس از جستجوی پایگاه‌های علمی و غربالگری مقالات طی چند مرحله 9 مقاله برای تحلیل انتخاب شدند. همچنین اجزای آمیخته بازاریابی در مداخلات استخراج شد و یافته‌ها بر اساس 6 معیار سنجش مداخلات بازاریابی اجتماعی اندریسن تحلیل شد. در اغلب مقالات 4 جزء آمیخته بازاریابی به کار گرفته شده بود. مداخله‌ای یافت نشد که 6 معیار سنجش بازاریابی اجتماعی اندریسن را به کار گرفته باشد. 5 پژوهش تغییرات رفتاری مثبت (مشارکت در فعالیت بدنی) را گزارش کردند. این در حالی است که در سایر پژوهش‌ها، تغییر رفتار منفی گزارش نشده بود. یافته‌ها نشان دادند، بهره گیری از بازاریابی اجتماعی با رویکرد تغییر رفتاری مؤثر می‌تواند برای ارتقای سطح و کیفیت فعالیت بدنی در سالمندان مفید واقع گردد. بخش دوم پژوهش به روش کیفی و با رویکرد فراترکیب انجام شد. در این بخش نیز به مرور اسناد (کتب، مقالات، رساله‌ها و صفحات وب) مختلف از سال 2019-2000 پرداخته شد. پس از طی چند مرحله غربالگری که بر مبنای فلوچارت پریزما انجام شد، درنهایت 44 سند انتخاب و کدگذاری شد و تم‌ها و مقولات اصلی پژوهش به دست آمد. روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی درونی بر مبنای شاخص کاپا معادل 0/674 به‌دست آمد (p کمتر از 0/00۱). با توجه به یافته ها، سطح بازاریابی، اهداف رفتاری، ارتباطات، فرآیند، رقابت، مخاطب محوری و رفتار پایدار به عنوان مقوله‌های اصلی بدست آمد. در مقوله سطح بازاریابی، مؤلفه ها در سه سطح خرد، میانه و کلان توزیع شدند. در مقوله اهداف رفتاری، دو مؤلفه ویژگی هدف رفتاری و تبیین پیامدها آشکار شدند. دیگر نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان داد، در مقوله ارتباطات، مؤلفه‌های نوع رسانه، ارتباطات بین فردی، متقاعدسازی مخاطب و روابط عمومی به دست آمد. در مقوله فرآیند نیز مؤلفه‌های سازماندهی، غلبه بر موانع و بررسی زمینه آشکار شد. در همین راستا، مقوله رقابت با مؤلفه‌های انگیزاننده‌ها، مشتری مداری، بررسی رقیبان و شکستن قیمت تبیین شد و مقوله مخاطب محوری شامل آگاهی بخشی، شناخت ویژگی‌های مخاطب هدف، تفکیک مخاطب و پژوهش تکوینی است. در نهایت مقوله رفتار پایدار با مؤلفه‌های ایجاد تعهد، تمایل رفتاری، سالمندی موفقیت‌آمیز و تغییر در ارزش‌ها به دست آمد. با توجه به نتایج، توجه به چارچوب به‌دست‌آمده در طراحی مداخلات می‌تواند بر تغییر رفتار مرتبط با فعالیت بدنی در سالمندان نقش بسزایی داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار پایدار #فراترکیب #مخاطب محوری #مرور نظامند
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)