پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سید مجید میرحسینی [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، حمیدرضا نام آور [استاد مشاور]، شهربانو گلی [استاد مشاور]
چکیده: اضافه وزن در دوران کودکی و نوجوانی میتواند زمینه ابتلا به سندرم متابولیک در بزرگسالی را فراهم کند استفاده از تمرینات ورزشی و تغذیه مناسب و همچنین تشویق نوجوانان به در پیش گرفتن سبک زندگی فعال میتواند چاقی در نوجوانان را تعدیل نماید و شرایط زندگی خوبی را در بزرگسالی برای آنها رقم بزند . بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر توامان مصرف مکمل زنیان و تمرینات طناب زنی بر چاقی شکمی برخی عوامل خطر ( قلبی – عروقی ) در دانش آموزان پسر چاق بین 10 تا 15 سال می باشد . این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که بر روی بیماران چاق با اندازه دور کمر بیشتر از صدک 90 ( استاندارد بچه ای ایرانی) که به عنوان چاقی شکمی در نظر گرفته می شود انجام شده است و محدوده ی سنی 10 تا 15 سال میباشد . طریقه ی انتخاب آزمودنیها به شکل ترکیبی ( خوشه ای تصادفی ) ، از بین مدارس ابتدایی و متوسطه ی اول شهرستان شاهرود انجام شد . مداس به صورت تصادفی از بالای شهر ، مرکز شهر و پایین شهر انتخاب شدند . آزمودنیها در چهار گروه : 1 - مصرف مکمل و تمرین ،2 - تمرین ، 3 - مصرف مکمل و 4 - کنترل قرار گرفتند . تعداد آزمودنیها 60 نفر و مدت مطالعه هشت هفته در نظر گرفته شد . مقیاس سنجش ، اندازه گیری محیط دور کمر و شکم ، وزن و خون گیری جهت مشخص کردن سطح (LDL) ، (HDL) ، تری گلیسیرید ، کلسترول تام و قند خون ناشتا قبل و بعد از آزمون و ابزار اندازه گیری : آزمایش خون ، متر استاندارد کمری غیر کشی و ترازوی دیجیتال استاندارد در نظر گرفته شد . تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله ی روش آماری واریانس یک طرفهANOVA) ( برای داده های نرمال و آزمون غیر پارامتریک ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال و آزمون تعقیبی برای تعیین اختلاف میانگین ها انجام گرفت. مقدار مصرف مکمل برای گروههای مکمل:روزانه3 گرم پودر زنیان در نظرگرفته شد . یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد ، مصرف مکمل زنیان به همراه تمرینات طناب زنی در مقایسه با گروه کنترل و تمرین باعث تغییر معنیداری در شاخصهای چاقی شکمی (0/011 >P) ، سطحLDL و 0/005 >P ، سطح HDL و (0/029 >P)، تری گلیسیرید (0/005 >P ) ، قند خون ناشتا ( 0/001 >P ) شد و در مورد شاخص کلسترول (0/343 <P ) که تغییر معنی دار نبود . نتایج تحقیق حاضر نشان داد مصرف مکمل زنیان به همراه تمرینات طناب زنی تاثیر معنی داری بر شاخصهای چاقی شکمی ، سطوح LDL و HDL ، تری گلیسیرید ، وزن ، و قند خون دارد ولی به نظر می رسد موجب تغییر معنی داری در شاخص کلسترول نمی شود .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زنیان #طناب زنی #چاقی شکمی #تری گلیسیرید #کلسترول #قند خون #LDL #HDL

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)