پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهره رگبار [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، عادل دنیائی[استاد مشاور]
چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرینات هوازی با و بدون مصرف شیر شتر بر شاخص های کنترل قند خون در زنان دیابتی نوع دو انجام شده است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن را کلیه زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان بجنورد تشکیل داده اند که تعداد 43 نفر از آنان به عنوان نمونه دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه 12 نفرهA(مصرف همزامان شیر شتر و تمرین هوازی)، 10نفره B(مصرف شیر شتر)، 10نفرهC(انجام تمرین هوازی) و 11نفره D(گروه کنترل کنترل) تقسیم شدند. گروه اول به صورت هم زمان تحت مداخله با تمرینات هوازی و مصرف شیر شتر قرار گرفته وگروه دوم تنها مصرف روزانه شیر شتر داشتند. گروه سوم نیز تنها به انجام تمرینات هوازی پرداخته و نهایتاً گروه چهارم هیچ مداخله ای دریافت نکرد. قبل از اجرای تمرینات، تمامی چهار گروه به وسیله پیش آزمون مورد سنجش قرار گرفتند که این سنجش شامل اندازه گیری قد،وزن و ترکیب بدنی BMI درصد چربی بدن با استفاده از دستگاه( In body 3.0 )و برای سنجش قند خون ناشتا و سنجش هموگلوبینA1C قبل از شروع تمرینات و 48 ساعت پس از اتمام تمرینات و مصرف شیر در وضعیت ناشتا جمع‌آوری شد بود. در پایان مداخلات مجددا همه اندازه گیری های فوق به عنوان پس آزمون به انجام رسید. و در انتها نتایج هر دو اندازه گیری توسط نرم افزار SPSS از طریق آزمون آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته ها نشان داد، اجرای ده هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف شیر شتر بر ترکیب-بدنی، قندخون ناشتا و هموگلوبینA1C در زنان دیابتی نوع دو تأثیر داشته است (0/01˂P).
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرینات هوازی #شیر شتر بر سنجش #قند خون ناشتا #سنجش هموگلوبین A1C #دیابت نوع دو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)