پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امید رمضانی آب بخش [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: اکنون‌که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمان ها را رقم می‌زنند، دیگر مدیران نمی‌توانند به انتظارات و خواسته‌های مشتریان خود بی‌تفاوت باشند. آن‌ها باید فعالیت‌های خود را متوجه رابطه با مشتریان کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه، مشتریان هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت ارتباط بر ارزش طول عمر مشتری و تبلیغات شفاهی مشتریان استخرهای خصوصی شهر مشهد بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان استخرهای خصوصی شهر مشهد تشکیل دادند. با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق مشتریان با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها به روش تصادفی خوشه ای توزیع گردید، که از این تعداد، 375 پرسش نامه تکمیل و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی از پرسش نامه های کیفیت رابطه (اسماعیل پور و همکاران ، 1394)، ارزش طول عمر مشتری (واو و لی ، 2011) و پرسش نامه تبلیغات شفاهی (عظیم زاده و ناظمی، 1394) استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه ها از نظرات 10 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه های مورد استفاده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی بین 30 آزمودنی توزیع شد و از طریق آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای پرسشنامه های کیفیت رابطه، ارزش طول عمر مشتری و تبلیغات شفاهی به ترتیب 0.85، 0.94، 0.75 به دست آمد که نشان دهندۀ پایایی مناسب می باشد. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ابعاد کیفیت رابطه بر ارزش طول عمر مشتری و تبلیغات شفاهی می باشد؛ همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ارزش طول عمر مشتری بر تبلیغات شفاهی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت کلیه شاخص های برازش مدل نشان‌دهندۀ برازش مطلوب آن بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اعتماد #تعهد #رضایت مشتریان #مشتری مداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)