شـرايط دريـافت دانشنـامه (1401/4/29)

دريـافت دانشنـامه (جهت دانش آموختگان دورة کارشناسی)، اصل گواهينامه (جهت دانش آموختگان دوره کارداني) و کارنامة ريز نمرات تایيد شده