هادی نوروزی

پست سازمانی: رئیس اداره خدمات آموزشی
تلفن:
  داخلی: 2582    مستقیم: 02332391457
پست الکترونیک:

رضا اخیانی

پست سازمانی: کارشناس نقل و انتقالات،مهمانی و تغییر رشته
تلفن:
  داخلی: 2587    مستقیم: 02332391457
پست الکترونیک:

محمد منتظری

پست سازمانی: کارشناس اداره خدمات آموزشی
تلفن:
  داخلی: 2587    مستقیم: 02332391457
پست الکترونیک: