آيين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي ( كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ) (1401/5/31)

آيين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي ( كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ) ويژه دانشگاه هاي سطح 1و2 دولتي (1)

شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود (1397/11/6)

شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود مصوب چهارمین جلسه شورای دانشگاه در آذر 1397

آيين نامه ميهماني و انتقال (1393/2/3)

آيين نامه ميهماني و انتقال