آخرین بروزرسانی: 1401/12/2

تلفن تماس: شماره 9-32392204-023 داخلی 2369 و 2360 

فاكس مدیریت امور آموزشی: 32395500-023

آدرس پستی دانشگاه: شاهرود - بلوار دانشگاه - صندوق پستی 316 - کد پستی 3619995161