پاسخ: تلفن تماس: پس از شماره 9-32392204-023 داخلی های 2369 و 2360 را شماره گیری فرمایید.
فاكس مدیریت امور آموزشی: 32395500-023


تماس مستقیم (متنی) با حوزه اداره کل آموزش در ساعات اداری (13:00-8:00): شماره واتساپ 32395500-023

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) جهت انجام امور خود با کارشناسان تحصیلات تکمیلی تماس بگیرند.