المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی

تمدید همایش ملی جنگ ترکیبی
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

تمدید همایش ملی جنگ ترکیبی

 اولین رویداد نبوغ
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

اولین رویداد نبوغ

بازديد اساتید دانشگاههای ایتالیا و محققین موسسه National Geographic ایتالیا از پرديس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

...

گزارش تصویری از جشنواره غذای طیبات
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تصویری از جشنواره غذای طیبات