اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید دکتر علی اصغر یارمحمدی - از چهره های ماندگار شهرستان شاهرود

گزارش تصویری | بازدید دکتر علی اصغر یارمحمدی - از چهره های ماندگار شهرستان شاهرود
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶- ۱۱:۲۸:۵۶گزارش تصویری | بازدید دکتر علی اصغر یارمحمدی - از چهره های ماندگار شهرستان شاهرود

12345