اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | نشست مدیر فوق برنامه ورزشی با مدیران هیت های ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | نشست مدیر فوق برنامه ورزشی با مدیران هیت های ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶- ۱۰:۳۱:۲۱گزارش تصویری | نشست مدیر فوق برنامه ورزشی با مدیران هیت های ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345