اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | یک روز پاییزی در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | یک روز پاییزی در دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶- ۰۸:۳۶:۵۵گزارش تصویری | یک روز پاییزی در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345