پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
رسول نادری [پدیدآور اصلی]، مصطفی حاجیان حیدری[استاد راهنما]، محسن کریمی[استاد مشاور]، علیرضا احمدی [استاد مشاور]
چکیده: آلیاژهای آلومینیم با توجه به خواص منحصر به فرد شان توسعه ی چشمگیری پیدا کرده اند، اما یکی از عوامل بازدارنده استفاده از این نوع آلیاژها، افت خواص آن هاست. به همین دلیل با اضافه کردن ذرات سرامیکی، این خواص بهبود می یابد. به وسیله فرآیند همزن اصطکاکی می توان عیوب ریخته گری را حذف و ریزساختار فلز را بهبود بخشید و در نتیجه سختی و داکتیلیته فلز را بهبود داد. علاوه بر این، از فرآیند همزن اصطکاکی برای همگن سازی ساختار فلزی، تصحیح ریزساختار و افزایش خواص مکانیکی استفاده می شود. در این تحقیق از فرآیند همزن اصطکاکی (FSP) برای ایجاد کامپوزیت سطحی p2SiO/-O5456Al استفاده شد. پارامترهای مورد استفاده در این فرآیند شامل سرعت پیشروی 8 و16 میلی متر بر دقیقه، سرعت دورانی 2500،1600،800 دور بر دقیقه و میزان تقویت کننده مورد مصرفی 10،5و 15 درصد وزنی بود و متوسط اندازه ذرات تقویت‌کننده مورداستفاده 20 نانومتر بود. آلیاژ فوق دارای رسوبات 2 Mg3 Alبوده که می تواند به عنوان ذرات تقویت کننده در زمینه نیز عمل کنند. برای بررسی ریزساختار از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج نشان داد که با اضافه کردن ذرات تقویت کننده، میانگین اندازه دانه در ناحیه همزده در مقایسه با فلز پایه کاهش پیدا می کند. برای بررسی خواص مکانیکی، آزمون ریز سختی با دستگاه میکرو سختی و برای استحکام از آزمون کشش استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که با کاهش سرعت پیشروی اندازه دانه ها افزایش و با افزایش سرعت پیشروی اندازه دانه ها کاهش یافت. همچنین با افزایش سرعت پیشروی و دورانی میزان سختی از 80 ویکرز به 208 ویکرز افزایش یافت. نتایج آزمون کشش نشان داد که بیشترین میزان استحکام کششی با 5 درصد وزنی برای نمونه فراوری شده با سرعت پیشروی 16 میلیمتر بر دقیقه و سرعت دورانی 800 دور بر دقیقه بوده در حدود 300 مگاپاسکال بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی #ریزساختار #فرآیند همزن اصطکاکی #خواص مکانیکی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)