پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مجید ابراهیم زاده [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، خالق خشنودی [استاد مشاور]
چکیده: در زندگی امروزی نقش مواد تشکیل دهنده پوسته زمین به ویژه مواد معدنی روی زندگی انسان خاص و تاثیر گذار است. این نقش دربرخی مواقع سازنده , مثبت و باعث پیشرفت می شود که کاربرد مواد معدنی درساخت تجهیزات موردنیاز بشر است و گاهی نقش منفی ,آسیب پذیر وبیماری زا و ضد محیط زیست می باشد . جهت بررسی معضلات و مسائل زیست محیطی ناشی از وجود مواد معدنی و معدنکاری از روشهای مختلفی مثل ژئوفیزیک و ژئوشیمی استفاده می شود . دراین تحقیق جهت شناسائی مناطق پرخطر وجود سرطان درمنطقه رامسر تا اشکورات رودسر , ازروش های ژئوفیزکی مغناطیسی هوائی ورادیومتری زمینی استفاده شده است . برای نیل به این هدف ابتدا از داده های مغناطیس هوابرد جهت تفکیک وآشکارسازی واحدهای سنگی نفوذی از سایر واحدهای سنگی منطقه استفاده شد. پس از پردازش داده ها و تهیه نقشه آنومالی ها , و با توجه به اینکه عمده واحدهای سنگی آذرین درمقایسه با سنگهای رسوبی از مغناطیس بالائی برخوردار هستند , با استفاده از اطلاعات زمین شناسی موجود , مناطق مغناطیس بالا و پائین تفکیک و شناخته شدند . سپس مختصات مناطق تمرکز بیماری سرطان روی این نقشه ها قرار داده شد و دو منطقه جهت برداشت رادیومتری زمینی برای بررسی نقش مواد معدنی در ایجاد این بیماری انتخاب شد . داده های رادیومتری زمینی با دو دستگاه سنتلومتر و اسپکترومتر اندازه گیری شده و نتایج داده ها پس از پردازش , نقشه آنومالیهای رادیومتری (اورانیوم , توریم و پتاسیم ) تهیه و رسم شد. نتایج بررسیها نشان داد که مناطق تمرکز بیماری ها در بخش هایی مرتبط با بی هنجاری مغناطیسی کم ودرمناطقی با بی هنجاری مغناطیسی بالا منطبق بوده است . درمنطقه اشکورات به نظر می رسد عمده بی هنجاری رادیومتری ناشی از وجود مواد رادیواکتیو در زغال های سازند شمشک باشد . همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که درمناطقی هم تجمع بیماری مرتبط با تودهای نفوذی و مواد تشکیل دهنده آنها است که لازم است تحقیقات بیشتری روی این مناطق صورت پذیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیس سنجی , رادیومتری , بیماری سرطان , اشکورات رودسر ,پردازش داده ها

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)