پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
عادل طاهری [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، علی میرزا قربانعلی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مهمترین مشکلاتی که در استخراج زیرزمینی زغال اتفاق می افتد، انفجار ناگهانی متان در هنگام استخراج است. برای کاهش احتمال وقوع این حادثه و کاهش میزان انتشار گاز متان، باید عملیات گاززدایی قبل از استخراج را انجام داد. هدف اصلی این رساله، تجزیه و تحلیل جریان گاز متان در یک بلوک زغالی است تا میزان سرعت و فشار حرکت مولکول گاز جهت گاززدایی متان از زغال سنگ محاسبه و مدل شود. مدل هندسی که در این مطالعه از آن استفاده شد، دارای مفروضات مشابه زغال سنگ می باشد. بدین منظور از معدن مورد مطالعه که معدن زغال سنگ پروده طبس در ایران می باشد نمونه های زغال سنگ انتخاب شد. سپس بعد از مغزه گیری، میزان نفوذپذیری، تخلخل، وزن مخصوص آن اندازه گیری شد. همچنین با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپی به شناسایی ماسرال های آن جهت تعیین تاثیر ماسرال بر میزان نفوذپذیری تعیین شد. با استفاده از سی تی اسکن فاصله داری درزه های زغال مشخص گردید. پارامترهای لازم برای مدل سازی از طریق آزمایشات تجربی به دست آمد. برای مدل سازی، یک بلوک زغالی که توسط درزه های اصلی احاطه شده، مورد مطالعه قرار گرفت. در این باره حرکت یک سیال مانند گاز متان در یک محیط متخلخل همانند زغال سنگ مدل گردیده و فرآیند حرکت مولکول های گاز شبیه سازی شده است. حل عددی در نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس انجام شد. سرعت حرکت مولکول های گاز متان در نمونه زغال پروده طبس 0.00269 متر بر ثانیه حاصل شد. در تحقیقاتی که قبلاً صورت گرفته، این مقدار 0.005 متر بر ثانیه محاسبه شده که از نظر اعتبار سنجی نیز نتایج قابل قبول می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی عددی- گاززدایی متان از زغال سنگ- جریان گاز- تخلخل- نفوذپذیری- ماسرال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)