پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محمد جودی نصرالله بیگلو [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، محمدرضا رضایی [استاد راهنما]، محمد کنشلو[استاد مشاور]
چکیده: تخمین پارامترهای مختلف مخازن نفتی یکی از مهم‌ترین مراحل در اکتشاف منابع هیدروکربوری است. تخلخل، تراوایی، سطح جدایش نفت، گاز و آب از جمله این پارامترهای مخزنی هستند. محتوای کربن آلی نیز یکی از پارامترهای مخازن نفتی و گازی است که در ارزیابی مخازن اهمیت دارد. برای اندازه گیری این پارامترهای روش‌های مختلفی وجود دارد که به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. در روش‌های مستقیم پارامتر مورد نظر را از طریق آزمایش بر روی نمونه‌های مغزه و خرده‌های حفاری بدست می‌آوردند و در روش‌های غیرمستقیم پارامترهای مربوطه به وسیله چاه نمودارهای پتروفیزیکی محاسبه می‌شود. در پایان نامه حاضر روشی جدید بر پایه الگوریتم لولیموت از دسته روش‌های هوشمند برای تخمین محتوای کربن آلی ارائه شده است. پس از آن با استفاده از چاه نمودارهای موجود از 9 حلقه چاه حفاری شده در حوزه پرت واقع در جنوب غربی استرالیا، پارامتر محتوای کربن آلی تخمین زده شده است. در نهایت مقادیر تخمینی با مقادیر واقعی مقایسه شده است که اعتبار سنجی انجام شده همبستگی بین 40 تا 80 درصد را در موارد مختلف نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمین #محتوای کربن آلی #لولیموت #خوشه‌بندی #کلاسه‌بندی #پتروفیزیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)