پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
امیررضا هوشمند [پدیدآور اصلی]، اصغر عزیزی[استاد راهنما]، زهرابهری [استاد مشاور]
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی امکان بازیابی سرب از پسماند لیچینگ به دست آمده از کارخانه ی تولید روی مهسان دلیجان بود. برای دستیابی به این هدف، ابتدا رفتار پارامترهای مهم عملیاتی شامل غلظت نمک کلرید سدیم، غلظت اسید هیدرو کلریدریک، سرعت همزنی پالپ، درصد جامد و زمان فروشویی بر بازیابی لیچینگ سرب با استفاده از روش آماری سطح پاسخ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت کلرید سدیم و درصد جامد بیش‌ترین تاثیر و سرعت هم‌زنی کمترین تاثیر را بر راندمان فرآیند لیچینگ داشتند. سپس بهینه‌سازی فرآیند با استفاده از تابع مطلوبیت انجام شد و شرایط بهینه‌ غلظت اسید هیدروکلرید 2مولار، غلظت نمک سدیم‌کلرید 350 گرم بر لیتر، درصد جامد 10 درصد، سرعت هم‌زدن 300 دور بر دقیقه، زمان لیچینگ 90 دقیقه به‌دست آمد. تحت این شرایط بازیابی سرب حدود 72/75 درصد بود. در مرحله بعد برای دستیابی به فهم بهتر رفتار فرآیند لیچینگ، سینتیک انحلال سرب طبق مدل های هسته انقباضی از قبیل نفوذ لایه نازک (فیلم) سیال، نفوذ سیال بواسطه لایه تولیدی و واکنش شیمیایی سطح بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل نفوذ از طریق لایه تولیدی با انرژی فعال سازی برابر با 68/16 کیلوژول بر مول، کنترل کننده نرخ سینتیک واکنش بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: بازیابی سرب #پسماند لیچینگ روی #بهینه‌سازی #لیچینگ نمکی #سینتیک #مدل هسته انقباضی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)