پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فاطمه رضایوف تاتاری [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد مشاور]
چکیده: چکیده کنترل ریزشبکه‌های DC به دلیل متغیر بودن توان مصرفی بارها و همچنین توان تولیدی منابع انرژی تجدیدپذیر بکار رفته در آن‌ها، با چالش‌های دینامیکی همراه می‌باشد. علاوه بر این، وجود بارهای توان ثابت به دلیل مشخصه امپدانس منفی آن‌ها رفتار دینامیکی و پایداری این ریزشبکه‌ها را دچار مشکل نموده است. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی برای بهبود رفتار دینامیکی ریزشبکه DC در حضور بارهای توان ثابت انجام شده است. یکی از روش‌های ارائه شده برای این منظور، روش کنترل مدل پیش‌بین می‌باشد. روش‌های کنترل مدل پیش‌بین ارائه شده برای یک ریزشبکه DC را می‌توان به دو دسته: الف) روش‌های کنترل مدل پیش‌بین در سطح شبکه و ب) روش‌های کنترل مدل پیش‌بین در سطح مبدل، تقسیم‌بندی نمود. در سطح شبکه، روش کنترل مدل پیش‌بین وظیفه توزیع توان، مدیریت بار، کیفیت توان و افزایش بهره‌وری اقتصادی را برعهده دارد. در سمت دیگر، روش کنترل مدل پیش‌بین در سطح مبدل وظیفه کنترل محلی مبدل‌های بکار رفته در ریزشبکه DC را با هدف کنترل ولتاژ در حالت جزیره‎ای و کنترل توان در حالت متصل به شبکه بر عهده دارد. در چند سال اخیر، روش‌های کنترل پیش‌بین مستقیم ولتاژ و کنترل پیش‌بین مستقیم توان برای کنترل مبدل بوست بکار رفته در یک ریزشبکه DC توسط مراجع پیشنهاد شده‌اند. با این حال، تاثیر حضور بارهای توان ثابت در پاسخ دینامیکی روش کنترل مستقیم ولتاژ و همچنین تاثیر پیش‌بینی بلندمدت در روش کنترل مستقیم توان توسط این مراجع در نظر گرفته نشده است. در همین راستا، این پایان‌نامه ضمن مدلسازی دقیق یک مبدل بوست در حضور توامان بار اهمی و بار توان ثابت، یک مدل پیش‌بین دقیق برای پیش‌بینی بلندمدت رفتار این مبدل ارائه می‌کند. با هدف بهبود رفتار دینامیکی مبدل بوست در هر دو حالت جزیره‌ای و متصل به شبکه، به ترتیب دو روش‌ کنترل پیش‌بین مستقیم ولتاژ و کنترل پیش‌بین مستقیم توان مبتنی بر افق پیش‌بینی بلندمدت معرفی می‌شوند. علاوه بر این، به منظور محدود کردن حجم محاسبات و در نتیجه فراهم کردن امکان پیاده‌سازی عملی روش‌های پیشنهادی با افق‌ پیش‌بینی بلندمدت، روش جابجایی بلوکه‌ای ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده با نرم‌افزار MATLAB/Simulixnk نشان می‌دهد که روش‌های پیشنهادی به خوبی می‌توانند رفتار دینامیکی مبدل بوست را در شرایط کاری مختلف اعم از راه‌اندازی، تغییر مقدار مرجع و تغییرات بار توان ثابت بهبود بخشند. به منظور اعتبارسنجی روش‌های پیشنهادی نیز پیاده‌سازی آزمایشگاهی آن‌ها با استفاده از میکروکنترلر TMS320F28335 انجام گردیده است. نتایج آزمایشگاهی نیز به خوبی قابلیت روش‌های پیشنهادی را در بهبود محسوس رفتار دینامیکی مبدل بوست (در نتیجه ریزشبکه DC) مورد تائید قرار می‌دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ریزشبکه DC #مبدل بوست #کنترل مدل پیش‌بین #کنترل مستقیم ولتاژ #کنترل مستقیم توان #روش جابجایی بلوکه‌ای #بار توان ثابت.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)