پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
یاسر حاجب [پدیدآور اصلی]، امیر حسن نیا[استاد راهنما]
چکیده: ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺮاح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ (PMSM) ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺎر ﺑﺎﻻ، ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ دوار ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﻪ روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺠﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زمان ارزاﻧﺘﺮ و سریعتر است ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ترکیب شیار استاتور و روتور امکان پذیر را می توان برای پیکربندی FSCW و چیدمان متقارن که قادر به ارائه حداکثر ضریب سیم‌پیچ هستند به طور جامع مورد بررسی قرار داد. در اﯾﻦ پژوهش ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ سیم پیچ استاتور ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در آسانسور ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ آسانسور ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و سیم پیچ استاتور به منظور رسیدن به بهترین شکل موج هارمونیکی و ریپل گشتاور نسبت به تحقیقات گذشته بهبود می یابد. در اﻳﻦ پژوهش ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴـﻖ دو اﻳـﺪه ﻣﺘﻔـﺎوت در زﻣﻴﻨﻪ بهبود هارمونیک های فضایی شکل موج mmf فاصله هوایی ﻣﻮﺗﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎی داﺋﻢ، رﻓﺘـﺎر موتور ﺑﻬﺒـﻮد داده ﺷﻮد. در روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺮای بهبود هارمونیک های فضایی شکل موج mmf فاصله هوایی ﻣﻮﺗﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎی داﺋﻢ ، از انتقال سیم پیچ طبقه دوم برای تقویت هارمونیک کاری موتور و حذف هارمونیک اول و کاهش هارمونیک های غیر ضروری استفاده می شود. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رسیده و راندمان افزایش می یابد . ﭘﺲ از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ المان ﻣﺤﺪود(FEA)، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی با استفاده از نرم افزار JMAG ﺑﻬﺒـﻮد رﻓﺘـﺎر ﻣﻮﺗـﻮر را ﺗﺤـﺖ طرح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. در نهایت با ساخت نمونه آزمایشگاهی کارایی روش پیشنهادی مورد تایید قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیم پیچ متمرکز با کسری شیار(FSCW) #ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺳﻪ ﻓﺎز #صنعت آسانسور #ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر #ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺰای ﻣﺤﺪود #انتقال استاتور #هارمونیک فضایی (mmf)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)