پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
افسانه صدیقی [پدیدآور اصلی]، جواد قالیبافان[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش چهار ساختار جدید با استفاده از سطوح گرافن معرفی شده‌اند. آنتن ریزنواری جدید باقابلیت تنظیم قطبش بین دو حالت قطبش خطی، دایروی راست‌گرد و دایروی چپ‌گرد پیشنهاد گردیده است. ایده اصلی در ساختار آنتن‌های پیشنهادی، استفاده از چند نوار باریک از جنس گرافن در قسمت‌های میانی و لبه‌های یک پچ مربعی متداول است. نوارهای گرافنی به‌وسیله دو سطح ولتاژ DC متفاوت با توجه به تغییر امپدانس سطحی گرافن، فعال و غیرفعال می‌گردند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد آنتن‌های پیشنهادی قابلیت تغییر قطبش تشعشعی را در دو یا سه حالت مختلف در باند فرکانسی X دارند. این در حالی است که تغییر ولتاژ تحریک گرافن، اثر مخربی بر سایر پارامترهای آنتن ندارد. ساختار پیشنهادی سوم یک کاهنده سطح مقطع راداری با فرکانس کاری قابل تنظیم می‌باشد. ایده اصلی در طراحی، تغییر فرکانس ساختار پهن‌باند با تغییر امپدانس سلول‌های AMC می‌باشد. این امر با استفاده از قابلیت تنظیم‌پذیری رسانایی گرافن با استفاده از بایاس الکتریکی محقق شده است. با استفاده از سه سطح ولتاژ بایاس می‌توان در سه پهنای باند مختلف مقدار RCS را بین 3.87 الی 27.16 GHz به کمتر از -10dB کاهش داد. در چهارمین طرح پیشنهادی با استفاده از گرافن به عنوان زیرلایه ثانویه، ساختاری فوق پهن باند به‌منظور کاهش RCS معرفی ارائه شده است که قابلیت کاهش RCS در پهنای باند ۰ الی ۶۰ GHz را به مقدار حداقل -8dB را دارد. هر دو ساختار کاهنده سطح مقطع راداری به‌گونه‌ای هستند که نسبت به زاویه موج برخوردی حساس نمی‌باشند و در هر دو مد انتشاری TE و TM به‌طور یکسان و صحیح عمل می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گرافن #کاهش سطح مقطع راداری #تنظیم‌پذیر #هادی مغناطیس مصنوعی #پهن باند #آنتن ریزنواری #قطبش خطی #قطبش دایروی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)