پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
وحید عمیدی [پدیدآور اصلی]، جواد قالیبافان[استاد راهنما]
چکیده: در میان مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی، مواد فریتی به سبب دارا بودن ویژگی هایی همچون تلفاتی بودن ، پایداری شیمیایی بالا و مقاومت در برابر خوردگی می توانند گزینه ی مناسبی برای استفاده در پوشش های راداری باشند با استفاده از پوششهای جاذب امواج رادار و نصب آنها بر روی بدنه شناورها علاوه بر حفظ طرّاحی بهینه، می توان بازه ی وسـیعی از امواج رادار را تضعیف و جذب کرد، که این امر سبب رادارگریز شدن هدف می شود. مواد نـانو بـه دلیـل خـواص بینظیـر الکتریکـی و مکانیکی، گزینه ای مناسبی برای جذب امواج الکترومغناطیسی هستند. مواد کامپوزیتی نانوپایه می توانند کـم وزن، ارزان و راحـت سـنتز شوند. استفاده از نانوذرات آهن، نیکل و کبالت در ساخت نانوکامپوزیت های فریتی به همراه طراحی الگویی برای کاهش سطح مقطع راداری قادر است در محدوده ی فرکانسـی امـواج رادار، سـطح مقطع راداری را مقدار قابل توجهی کاهش دهد . این مواد به صورت روکش یـک میلیمتـری بر روی بدنه ی شناورها کشیده شده و قادر است آنها را از دید رادارهای دشمن پنهان کند . در این پایان نامه روش جدیدی برای کاهش سطح مقطع راداری اجسام ( RCS)در یک محدوده فرکانسی وسیع با استفاده از سطوح هادی مغناطیسی مصنوعی) (AM Cترکیبی ارائه شده است. در این پایان نامه نشان داده شده است که استفاده از زیرلایه مغناطیسی می تواند پهنای باند عملکرد ساختار های AM C را افزایش دهد . اصول طراحی ساختار با RCSپایین در یک محدوده فرکانسی وسیع در این پایان نامه بر مبنای استفاده از دو ساختار AM Cبا ابعاد متفاوت است که در دو باند فرکانسی مختلف کار میکنند. اما ابعاد و فرکانس های کاری این دو ساختار AM Cبه گونه ای تنظیم شده اند که در یک محدوده وسیع فرکانسی اختلاف فاز انعکاسی این دو ساختار نزدیک به 180درجه باقی بماند و بنابراین انعکاس یکدیگر را خنثی نموده و RCSساختار کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهدکه این روش می تواند RCSرا تا مقدار 20 dBبرای یک ساختار فلزی در یک پهنای باند حدود %50 کاهش دهد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کاهش سطح مقطع راداری-پوششهای فریتی جاذب #سطح مقطع راداری #شناورهای تندرو #پوشش مقاوم

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)