پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
سید مصطفی فراش¬باشی آستانه [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد مشاور]
چکیده: روند رو به رشد بهره برداری از واحدهای تولید پراکنده با توجه به مزایای زیاد استفاده از آن باعث شده است که برنامه ریزان صنعت برق در کشورهای مختلف جهان با رویکردهای متفاوتی جنبه های مختلف بهره برداری هر چه مناسب تر از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهند. کاهش هر چه بیشتر هزینه های تحمیل شده بر تأمین کننده انرژی الکتریکی و همچنین مشترکین از مهمترین موضوعات مورد بحث در این زمینه می باشد. در این میان مقولاتی همچون کاهش تلفات به عنوان یک سهم بزرگ در هزینه های بهره برداری و بهبود کیفی پروفایل ولتاژ و فلش های ولتاژی به عنوان دو مولفه اصلی در کیفیت توان تحویلی به مشترک، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه های تحمیل شده بر شرکت های برق و مشترکین تأثیر گذار می-باشند. در این پژوهش از الگوریتم تکاملی ژنتیک به منظور جایابی و مقداریابی منابع تولید پراکنده برای کاهش تلفات، بهبود پروفایل ولتاژ و بهبود فلش های ولتاژی در باس هایی که بارهای حساس به ولتاژ به آن ها متصل می باشند استفاده شده است. به منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی ابتدا یک فیدر 20kv واقعی نمونه که به صورت یک شبکه 32 باسه مدل شده است معرفی شده، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک مکان و سایز بهینه برای استفاده از مولدهای تولید پراکنده به منظور تأمین حدود 30% بار فیدر مشخص شده است. تابع هدف مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است که با ضرایب مشخص اهداف کاهش تلفات بهبود پروفایل ولتاژ و همچنین بهبود فلش های ولتاژی را دنبال می کنند. برای مشخص شدن زیر تابع مربوط به فلش ولتاژی در 5 باس از مجموع 32 باس شبکه مورد مطالعه که طبق بررسی های صورت گرفته نقاط پرحادثه بوده اند ولتاژ در حد اتصال کوتاه در نظر گرفته شده است و با اجرای برنامه پخش بار در حضور منابع تولید پراکنده اندازه دامنه موثر ولتاژ در باس های حساس بررسی شده است. کاهش حداکثری تلفات، تأثیر بهبودی بر پروفایل ولتاژ در تمامی باس های شبکه مورد مطالعه و پشتیبانی ولتاژ در باس های حساس، مبنای ارزشیابی در الگوریتم بهینه سازی قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهبود پروفایل ولتاژ -الگوریتم تکاملی ژنتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)