پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
مجتبی خاتون آبادی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]، کامران عاصمی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده در راستای توسعه مواد پیشرفته به سبب مزایای فوق‌العاده آن‌ها، لزوم مطالعه و بررسی پاسخ ورق‌های دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن تحت بار ضربه‌ای ضروری است. برای مدل‌سازی ورق‌ دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن مورد بررسی در این پژوهش، سه نوع متداول تخلخل در راستای ضخامت و همچنین برای هر سه نوع تخلخل، پنج نوع توزیع گرافن در نظر گرفته شده است. ضربه‌زننده کروی و صلب بوده و از قانون تماس هرتز اصلاح شده برای مدل‌سازی ضربه استفاده شده است. معادلات حاکم بر‌اساس تئوری تغییر‌شکل برشی مرتبه‌ی اول و در محدوده الاستیک بوده و روش اجزای محدود برای حل معادلات به‌کار گرفته شده است. برای حل زمانی معادله حرکت از روش نیومارک و برای حل معادلات غیرخطی حاصل از نیروی تماس (ضربه)، از الگوریتم‌های غیرخطی روش تکرار مستقیم پیکارد استفاده شده است. در این رساله به بررسی تأثیر ضریب تخلخل، نوع توزیع تخلخل، جرم‌های مختلف ضربه‌زن‌، سرعت‌های مختلف ضربه‌زن، توزیع‌های مختلف گرافن و تأثیر درصد وزنی گرافن روی توزیع نیروی تماسی و جابجایی‌های ورق تحت شرایط مرزی و هندسی مختلف پرداخته شده است. همچنین مقدار نفوذ، ضربه خارج از مرکز و تحلیل تنش مورد مطالعه قرار گرفت. در نتایج این پژوهش مشاهده گردید که افزایش فقط 01/0 درصد وزنی نانو ذرات گرافن باعث افزایش نیروی تماس در حدود 8/95 درصد خواهد شد و همچنین به‌ترتیب عوامل نوع تخلخل و در رتبه بعدی نوع الگوی توزیع گرافن بیشترین تأثیر گذاری در رفتار ورق دایره‌ای را دارند. بیشترین درصد اختلاف بین حداکثر و حداقل نیروی تماس ورق دایره‌ای تحت تأثیر نیروی ضربه با بیش از 122درصد ناشی از تغییرات در نوع تخلخل و به‌ترتیب مربوط به ‌تخلخل نوع 2 و 3 است و همچنین بیشترین درصد اختلاف بین حداکثر و حداقل نیروی تماس در حدود 61 درصد با تغییرات در الگوهای مختلف گرافن و به‌ترتیب ناشی از توزیع نانو ذرات گرافن نوع GPL-V و GPL-O است. از نتایج مشخص گردید سرعت و جرم ضربه زننده تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر نیروی تماس ورق دایره‌ای دارد و سایر عوامل از جمله ضرایب تخلخل، ضخامت ورق دایره‌ای و شرایط مرزی مختلف به نسبت تأثیر کمتری بر تغییرات در رفتار ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن در پاسخ به ضربه سرعت پایین از خود نشان دادند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ورق دایره‌ای #ضربه سرعت پایین #صفحه متخلخل مدرج تابعی #نانو ذرات گرافن #تئوری تغییر‌شکل برشی مرتبه‌ی اول.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)