پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علیرضا اصغرزاده کاریزکی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]
چکیده: انتقال حرارت جوشش به‌خصوص جوشش جریانی مادون سرد به دلیل دارا بودن ضریب انتقال حرارت بالا و پایین بودن دمای مافوق‌گرم دیواره، ازجمله مکانیزم های اساسی در خنک کاری تجهیزات صنعتی می‌باشد. جوشش جریانی مادون سرد زمانی رخ می‌دهد که دمای توده سیال کمتر و دمای سطح تماس بیشتر از دمای اشباع متناظر با فشار سیال باشد. در مطالعه حاضر با ساخت بستر آزمایشگاهی به بررسی تجربی انتقال حرارت جوشش جریانی مادون‌سرد در محدوده رینولدز 300 تا 700 در بین دو لوله هم‌مرکز عمودی با قطر داخلی و خارجی به ترتیب 50/7 و 70/6 میلی‌متر در فشار اتمسفریک و سیال کاری آب پرداخته‌شده و اثر پارامترهایی مانند شار حرارتی در محدوده 5kw⁄m^2 تا 30kw⁄m^2 و دبی حجمی در محدوده Q=700 ml/min تا Q=1700 ml/min با دمای مادون سرد ℃30 و ℃50 بر ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی مادون‌سرد موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور اعتبارسنجی نتایج حاصل از آزمایش از روابط پرکاربرد ارائه‌شده برای پیش‌بینی ضریب انتقال حرارت جریان تک فاز و جوشش مادون سرد در فضای بین دو لوله هم‌مرکز استفاده شد و مشخص شد این روابط با دقت خوبی می‌توانند نتایج آزمایش‌های تک فاز و جوشش مادون سرد را پیش‌بینی کنند. نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت به‌شدت تابعی از شار حرارتی می‌باشد و در یک دبی حجمی و دمای مادون سرد ورودی ثابت با زیادشدن شار حرارتی، ضریب انتقال حرارت افزایش می‌یابد به گونه‌ای که در شار حرارتی 5kw⁄m^2 تا 30kw⁄m^2 ، ضریب انتقال حرارت بین 223W⁄m^2 k تا 713W⁄m^2 k تغییر می‌کند. همچنین در یک شار حرارتی ثابت با کاهش دبی جرمی در ناحیه جوشش مادون سرد، ضریب انتقال حرارت تا 25% افزایش می‌یابد. تغییرات دمای مادون سرد سیال نیز منجر به تغییر ضریب انتقال حرارت تا 35% می‌شود. در این مطالعه تجربی، دستگاه به گونه‌ای طراحی شده است که امکان مشاهده پدیده جوشش مادون سرد از بیرون مجموعه آزمایشگاهی فراهم شده و در دو ارتفاع مشخص از لوله عمودی نسبت به اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت اقدام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جوشش جریانی #دو لوله هم‌مرکز #مادون سرد #انتقال حرارت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)