پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سارا قربان زاده [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]، امیر حسن نیا [استاد مشاور]، مصطفی نظری[استاد مشاور]
چکیده: کوره القایی یکی از ابزارهای گرمایش بدون تماس مواد می باشد. کوره های القایی به سبب کارایی گرمایی خوب، سرعت تولید زیاد، محیط کار تمیز و آلـوده نکـردن قطعـه کـار در صـنایع فلزی برای ذوب و گرم کـردن (به‌منظور شکل‌دهی فلز ها) به‌طور گـسترده بـه کـار مـی رونـد. اطلاعات مربوط به سیستمهای حرارت القایی اغلب در محیط‌های تولیدی به دست می آید. اما این رویه های آزمون‌وخطا بسیار طولانی و پرهزینه هستند. بنابراین روش های عددی برای حل مسائل حرارت القایی، پیشنهاد مناسبی می باشد. در این تحقیق، ابتدا اساس گرمایش القایی و مزایای گرمایش القایی نسبت به سایر روش های گرما دهی بیان‌شده و سپس به بررسی عددی انتقال حرارت و میدان مغناطیسی در یک کوره ذوب القایی خلأ پرداخته‌شده است. با استفاده از یک هندسه صنعتی، مدل کوره القایی شبیه‌سازی ‌شده است. در این تحقیق به بررسی و مقایسه گرمادهی القایی در یک ماده فرو مغناطیسی و یک ماده غیر مغناطیسی پرداخته‌شده است. روند تغییرات دما در ماده گرم شونده از زمان شروع به کار کوره تا زمان رسیدن به دمای ذوب بررسی قرارگرفته است. تغییرات چگالی جریان و دمای کوره القایی نیز بررسی و مقایسه شده است. مجموع منبع حرارتی در کوره القایی شامل تلفات مغناطیسی (تلفات هیسترزیس) و تلفات مقاومتی (فوکو) می باشد. تلفات کل برای دو حالت ماده مختلف بررسی‌شده است. ملاحظه می شود در مواد فرومغناطیسی حرارت ایجادشده مطلوب، بیشتر از مواد غیر مغناطیسی می باشد، که استفاده بیشتر از کوره ها القایی برای مواد فرومغناطیسی را توجیه می کند. سعی در این است با بررسی پارامتری مسئله، مدل مناسبی برای طراحی کوره ذوب القایی در مقیاس کوچک ایجادشده و تأثیر شکل هندسی بوته و سیم‌پیچ بر مدت‌ زمان رسیدن به نقطه ذوب مطالعه شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد حلقه در کوره القایی و ثابت نگه داشتن سایر پارامتر ها، ماده در زمان کوتاه‌تری به دمای ذوب رسیده است. همین‌طور در این پایان‌نامه با در نظر گرفتن چگالی جریان ثابت و جریان القاشده ثابت به بررسی اثرات تعداد حلقه های سیم‌پیچ در کوره پرداخته می شود. محل قرارگیری سیم‌پیچ در اطراف بوته نیز بررسی‌شده و نتایج مربوط برای دو نوع مختلف از مواد مطالعه شده است. مشاهده شد طبق بررسی های انجام‌شده، کمترین فاصله بین دورهای سیم پیچ، برای کاهش زمان رسیدن به ذوب ماده مناسب است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کوره #حرارت القایی #الکترومغناطیس #حل عددی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)