پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
علیرضا خوئینی پورفر [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه جریان سیال درون حفره و جریان سیال با سطح آزاد در یک مخزن با سطح زیرین متحرک در حالت دوبعدی بررسی شده است. بدلیل دقت و سرعت بالای همگرایی از روش کسر حجمی استفاده گردیده است.ابعاد مخزن به کار رفته متر1×متر1 و تعداد مش 10000 در نظر گرفته شده است. سیال در مخزن برای حالتهای آرام و آشفته مورد مطالعه و کانتورهای جریان در بازهای زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و موقعیت و محل گردابها مشخص شده است. نتایج نشان می دهند که جریان حالت آرام در مدت زمان کمتری نسبت به جریان در حالت آشفته به حالت دائمی می رسد و چرخشهای ایجاد شده در جریان آرام نسبت به حالت آشفته متقارن تر است. نتایج بدست امده از تحریک مخزن در شرایط هارمونیک تطابق خوبی را با نتایج ازمایشگاهی و کد که دقت بالای حل عددی صورت گرفته در این پروژه را مشخص می نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سطح آزاد- کسر حجمی سیال– جریان آرام- جریان آشفته- حل عددی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)