پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهدی گیلانی [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، سید مسعود سجادی آل هاشم [استاد مشاور]
چکیده: هدف این تحقیق، شناخت، بررسی و مدل سازی رفتار الاستومر مگنتورئولوژیکال یا MRE که نوعی ماده ی ویسکوالاستیک هوشمند با خواص رئولوژیکی متغیر است، می باشد. با استفاده از داده های حاصل از تست آزمایشگاهی فشاری-کششی MRE که در چهار فرکانس 1 ، 3 ، 5 و 8 هرتز و در پنج چگالی شار مغناطیسی 0 ، 100 ، 170 ، 220 و 260 میلی تسلا و در چهار دامنه ی کرنش 1 ، 2 ، 4 و 8 درصد انجام شد و پس از نویزگیری از داده ها به کمک تبدیل wavelet و تبدیل داده های نیرو - جابجایی به تنش – کرنش در محیط نرم افزار MATLAB ، واکنش این ماده به بار دینامیکی اعمالی در حالت های مختلف بارگذاری بررسی شده است. به این ترتیب که وابستگی خواص و مدول های مادی MRE به فرکانس ورودی، شدت میدان مغناطیسی خارجی و دامنه ی کرنش سنجیده و تشریح می شود. در بخش بعدی پس از بیان مقدماتی از علم رئولوژی و مدل های پایه ی ویسکوالاستیک به انتخاب و بهبود مدلی مناسب برای شبیه سازی و توجیه رفتار MRE در بارگذاری کششی-فشاری پرداخته شده است. در نهایت با توجه به ماهیت رفتارهای ماده در حالت های مختلف تست، مدلی متشکل از دو المان ماکسول و یک المان فنری که به صورت موازی به یکدیگر بسته شده اند با پارامترهای منحصر به فرد انتخاب گردید. المان های مختلف مدل به نحوی تعریف شده اند که مدل بیش ترین میزان انطباق ممکن را بر نتایج تست-های دینامیکی داشته باشد. به منظور دستیابی به بهترین مقدار ممکن برای پارامترهای مجهول مدل، تابعی به نام تابع خطا که به صورت مجموع مربعات اختلاف بین نتایج تست و نتایج مدل در هر کدام از 80 حالت بارگذاری تعریف شده است را به کار گرفتیم. در این مرحله با انتخاب الگوریتم بهینه سازی ژنتیک (GA ) به عنوان ابزاری برای یافتن کم ترین مقدار ممکن برای تابع خطا در محیط نرم افزار MATLAB ، مقادیر بهینه ی پارامترهای مجهول مدل بدست آمدند. در پایان این پژوهش، به راستی آزمایی مدل ارائه شده و بررسی میزان تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الاستومر مگنتورئولوژیکال #مدل تعمیم یافته ی ماکسول #الگوریتم ژنتیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)